Servis pro obce a města

Poskytujeme obcím a městům právní poradenství v plném rozsahu, pokud jde o nemovitý majetek v jejich správě či vlastnictví. Nejčastěji se jedná o poradenství při privatizaci bytového fondu, přičemž naše služby začínají už tím, že s vedoucím právního oddělení úřadu či s jiným úředníkem projdeme varianty, tedy zda privatizovat do SVJ či BD, případně jiným způsobem, vysvětlíme úskalí a rizika jednotlivých cest, jejich výhody a ekonomickou zátěž. Následně poskytujeme poradenství při samotném převodu majetku, tedy vypracováváme či revidujeme jednotlivé smlouvy, pomáháme s organizací výběrových řízení na uvolněné jednotky, organizujeme a účastníme se ustavujících schůzí družstev a SVJ atd. Pro města jsme tak garancí, že veškerá jejich rozhodnutí jsou po právní stránce správná a celý proces privatizace proběhne hladce. Jako advokáti neseme plnou odpovědnost za všechny rady, které v průběhu procesu dáme.

Dále pro města poskytujeme služby, pokud jde o správu nemovitého majetku, který je v jejich vlastnictví. Nejčastěji tak zastupujeme města a městské části v SVJ, ve kterém jsou členy. Naši právníci se tedy účastní jednotlivých shromáždění, hlasují a vykonávají na nich práva města či obce jako vlastníka jednotky. V některých případech se též necháme za město či obec zvolit do výboru a dohlížíme tak na řádné fungování SVJ. Velmi často také vedeme pro města agendu vymáhání nedoplatků po neplatičích v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví daného města.

Rádi vytvoříme pro město či obec nabídku či službu na klíč. Budeme proto rádi, když nás kontaktujete na mailu info@svjpravnik.cz nebo na telefonu +420 776 578 488, případně si dohodneme osobní schůzku u nás na Václavském náměstí 56, nebo v prostoru Vašeho úřadu.

Sjednat schůzku
Nejnovější články

Povinnost SVJ a BD nechat zapsat do evidence skutečné majiteleOd. 1. 1. 2018 dopadá na SVJ a BD zákonná povinnost nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů. BD mají provést tuto povinnost nejpozději do 1. 1. 2019, SVJ pak mají tuto lhůtu prodlouženou do 1. 1. 2021. Poplatek za podání návrh na zápis v případě BD činí 1 000 Kč, avšak pokud bude návrh na zápis podán do konce roku 2018, bude BD od poplatku osvobozeno. Pokud tak chcete tento termín stihnout, ale nevíte si se zápisem rady, podívejte se na http://www.svjpravnik.cz/evidence-skutecnych-majitelu-bd-svj.php, kde najdete potřebné informace a pomoc – zjistíme, zda na Vaše BD tato povinnost dopadá a pokud ano, vypracujeme návrh na zápis a všechny potřebné dokumenty za fixní cenu 1.800,- Kč bez DPH.

Povinnost všech právnických osob nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů byla do českého práva nově zavedena na základě evropské směrnice. Navazuje na dřívější povinnost všech právnických osob, tedy i SVJ a BD, vést aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele. Dle zákona je třeba současně hlídat, zda jsou v evidenci skutečných majitelů aktuální informace a pokud ne, podat návrh na jejich změnu.

Skutečným majitelem se obecně rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. U BD se jí tedy v zásadě rozumí buď osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv BD, nebo osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá tuto osobu, případně osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

U SVJ je toto v podstatě obdobné. Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli musí být podán na tiskopise s předepsanými náležitostmi, musí být ověřeně podepsán, případně podepsán elektronickým podpisem a musí k němu být doloženy příslušné podklady dle rejstříkového zákona.
Podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů je pak zpoplatněno soudním poplatkem ve výši 1.000 Kč, nicméně pokud BD stihnout podat návrh do konce roku 2018, pak jsou od poplatku osvobozeny. SVJ pak budou od poplatku osvobozeny i po konci roku 2018.

Otazníky jsou kolem sankcí za nesplnění této povinnosti – prozatím není přesná sankce stanovena, ale předpokládá se, že stát bude tuto povinnost vymáhat zřejmě prostřednictvím obecných pokut, které jsou uvedeny v zákoně o veřejných rejstřících. Současně jsou zde jiná rizika plynoucí z nezapsání skutečných majitelů do evidence, vyplývající např. z tzv. AML zákona, na základě kterého může být platba právnické osoby odmítnuta jako podezřelá, pokud není její skutečný majitel v evidenci zapsán apod.
Lze tak jen doporučit splnit zákonnou povinnost evidovat skutečné majitele co nejdříve, zejména u bytových družstev, která svou včasností mohou ušetřit výdaje za soudní poplatky.

SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt