Reference

Naše služby využilo již více než 2500 společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, což nás řadí mezi přední poskytovatele právních služeb v oblasti bytového spoluvlastnictví. Zakládáme si na tom, že tito klienti využívají naše služby dlouhodobě a to v případech, kdy buď uzavírají smlouvy o dílo s plněním v řádech milionů korun, nebo i když potřebují jen pomoci při vymáhání drobných částek. Velmi často tak řešíme vymáhání dluhů na poplatcích za služby, zápisy do rejstříku, úpravy prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, ale i problematiku dědických řízení nebo likvidace bytových družstev. Vyhledávanou službou pak je právní audit SVJ a bytových družstev. Protože se dlouhodobě specializujeme na problematiku SVJ a bytového vlastnictví, víme dopředu, s jakými problémy se SVJ potýkají a jak je můžeme efektivně řešit. Disponujeme unikátními zkušenostmi a znalostmi, které nám umožňují poskytovat služby na vysoce profesionální úrovni s orientací na praktické řešení problému. Naši právníci pravidelně publikují odborné články v oblasti bytového práva.

Společenství vlastníků Praha 4

Stěžovat si umí každý, ale my bychom chtěli velmi pochválit paní Mgr. Jonášovou za schůzku u nás na výboru ohledně GDPR. Bylo poznat, že se jedná o erudovaného odborníka na svém místě. Ještě jednou moc děkujeme.

Ing. Martina Chlandová členka výboru Společenství vlastníků Praha 4, Vazovova 3211, 3212, 3213

Společenství vlastníků pro dům U letohrádku 267

S prací advokátů z portálu www.svjpravnik.cz, kteří nám pomáhali s aktualizací Stanov SVJ podle požadavků NOZ, jsme byli velmi spokojeni. Se stanovami nám pomohli od A do Zet a vysvětlili nám všechny možnosti. Děkujeme zvláště za vstřícný a pohotový přístup Mgr. J. Eisenreichovi, který zajistil, aby práce byla provedena v neobvykle krátké době podle našich potřeb a zajistil nám notářku, která nové stanovy projednala a schválila. Konečnou verzi stanov pak kancelář zaslala k Městskému soudu v požadovaném termínu.

Prof. MUDr. K. Křepela, místopředseda výboru Společenství vlastníků pro dům U letohrádku 267

Společenství vlastníků domu Sídliště 9. května 373 Sázava

Naše SVJ domu Sídliště 9. května 373 Sázava využilo nabídky portálu www.svjpravnik.cz k posouzení stávajících stanov našeho SVJ. Na základě posouzení jsme využili nabídky kanceláře ke zpracování stanov nových v souladu NOZ. Chtěli bychom ocenit v této oblasti profesionalitu a zkušenosti pracovníků advokátní kanceláře Mgr. Ladislava Drhy a doporučit ji i ostatním SVJ a BD. Pracovníci kanceláře jsou skuteční profesionálové a vše nám trpělivě vysvětlili a stanovy upravili dle našich představ a požadavků. Velmi si vážíme toho, že prioritou kanceláře je spokojený zákazník a která dokáže nabídnout nadstandardní služby za přijatelnou cenu.

Karel Jílek, předseda výboru SVJ

Bytové družstvo L-770/16, Praha

Naše bytové družstvo využilo služeb advokátní kanceláře Mgr. Ladislava Drhy na portálu www.zmenastanov.cz v exponované době, kdy se nám blížil termín, uložený zákonem 90/2012 k revizi stanov družstva. AK odvedla profesionální, velmi vstřícnou práci pro naše družstvo, včetně zajištění notářské služby a následné přípravy příslušných dokumentů pro změnu zápisu v obchodním rejstříku. V průběhu změny stanov nám nezištně podali zaměstnanci AK i právní rady a předali názory, které přímo nesouvisely se zakázkou. Naše bytové družstvo je s odvedenou prací velmi spokojeno a služby AK doporučuje i dalším.

Jiří Beneš, místopředseda Bytového družstva L-770/16

SVJ Raisova 5 a 7, Prostějov

S vašimi službami jsem byla nadmíru spokojená. Dotazy byly rychle a srozumitelně vysvětlené. Velice dobře se mi s vámi spolupracovalo i když jsem se nikdy neviděli.I formou mailů lze s úspěchem takové dokumenty, jako Stanovy, hlasovací řád a domovní řád zpracovat. Velmi jsem ocenila, že pracovníci kanceláře zapracovávaly mé připomínky a nadto přidávaly i vlastní podněty z praxe.

Jindra Smolková, předsedkyně výboru SVJ Raisova 5 a 7

Bytové družstvo Purkyňova, Praha

Jsme malé bytové družstvo a v souvislosti s novelou zákona jsme pověřili změnou stanov advokátní kancelář Mgr. Ladislava Drhy. Setkali jsme se s velmi vstřícným a trpělivým přístupem, s odvedenou prací jsme naprosto spokojeni.

Jaroslav Chuchlík,člen pověřený členskou schůzí zajištěním změny stanov.

Bytové družstvo DOMOV Petynka, Praha

Zastupuji Bytové družstvo DOMOV Petynka na Praze 6, kontaktovali jsme advokátní kancelář Mgr. Ladislava Drhy,aby nám pomohli s vypracováním nových stanov pro naše BD. Ochotně nám vyšli vstříc, poradili nám co by v nových stanovách mělo být a postupně vypracovávali naše připomínky do nových stanov. Trpělivě s námi spolupracovali až do finální verze stanov, zajistili nám paní notářku,která byla přítomna na členské schůzi našeho BD, kde byly stanovy schváleny a odsouhlaseny. Během spolupráce s touto advokátní kanceláří nám vycházeli vstříc a poradili se všemi dotazy, i s těmi, které se změny stanov netýkali. Služby této advokátní kanceláře vřele doporučujeme.

Předsedkyně BD DOMOV Petynka Hana Urbánková

Nejnovější články

Žaloba na zaplacení – co všechno byste měli vědětPři vymáhání dluhů po vlastnících, případně u družstva po jeho členech dělají statutární orgány mnoho chyb. V tomto článku jsme se za pomoci advokáta Mgr. Ladislava Drhy zaměřili na nejčastější z nich a podrobně je rozebrali. Základním úkolem před soudním vymáháním dluhu je přesně určit, co se žaluje (zda záloha nebo nedoplatek vyúčtování) a jestli a kdy nastala splatnost. U bytových družstev je tato otázka o poznání jednodušší. Pokud ještě není dluh splatný, nelze jej soudně vymáhat, a naopak, pokud došlo ke splatnosti již před delší dobou, je třeba se ujistit, zda není dluh promlčen. Pro příklad uveďme situaci, kdy se nacházíme v měsíci dubnu 2018, dlužník dluží za vyúčtování za rok 2016, je provedeno již vyúčtování za rok 2017 (splatné až v červnu 2018), kdy v roce 2017 nebylo uhrazeno na zálohách ničeho, a dále je zde splatný dluh za první tři měsíce v roce 2018. V takovém případě lze žalovat pouze dluh za vyúčtování za rok 2016 a zálohy za rok 2018. Oproti tomu není možné žalovat neuhrazené zálohy za rok 2017, jelikož u těch došlo k vyúčtování, dluh se tedy stal nedoplatkem na vyúčtování, který bude splatný v budoucnu a žalovat půjde až v momentě, kdy se stane splatným. Tady se lhůty k vyúčtování a finančnímu vyrovnání řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Máme-li být z právního hlediska zcela korektní, je vhodné poznamenat, že výše uvedené ohledně dluhů vzniklých v roce 2017 se týká záloh a poplatků, které se každoročně vyúčtovávají. Příspěvky a jiné poplatky, které se nevyúčtovávají, je možné soudně vymáhat ihned po jejich splatnosti.

Předžalobní výzva
S předžalobní výzvou, která je kvalifikovanou upomínkou dlužníkovi, se pojí hned několik problematických aspektů. Základní chyby, které později mohou komplikovat přiznání náhrady nákladů v soudním řízení, jsou špatné vyčíslení dluhů a příslušenství v předžalobní upomínce a nespecifikovaný právní důvod. Neméně podstatná je i forma předžalobní výzvy, ta musí být písemná a je nezbytné doložit doklad o jejím odeslání (tím bude podací lístek nebo doručenka). Je vhodné přenechat vypracování předžalobní upomínky advokátovi, který zná všechny její náležitosti.
S tímto souvisí i přiznání náhrady nákladů řízení za vypracování předžalobní upomínky. Pokud si SVJ samo připraví předžalobní výzvu nebo ji připraví a odešle správcovská firma, pak za ni SVJ nenáleží náhrada nákladů v rámci soudního řízení. Oproti tomu pokud tuto činnost přenecháte advokátovi, ten to jako úkon uplatní a dlužník mu bude uhradí i tento náklad řízení.

Dokumenty nutné pro podání žaloby
Shrňme si, které všechny dokumenty je vhodné přikládat k žalobě na soud, a co do žaloby srozumitelně uvést. Prvně je nezbytné v žalobě uvést, zda se jedná o nedoplatek z vyúčtování záloh za rok nebo zda jde o neplacení záloh v daném roce. S tím souvisí i nutnost správně započíst uhrazené částky a vyčíslit tak dluh a sankční poplatky. Rovněž je potřeba správně označit měsíce, kterých se žalovaný dluh týká a za jaké období se uplatňuje sankce a jak byla vypočtena. Dále se dokládají dokumenty, ze kterých vyplývá, kolik činil předpis záloh a kdy a kým bylo o zálohách rozhodnuto, nebo se předkládá vyúčtování záloh s uvedením data splatnosti a odkazem na dokument, z něhož tato splatnost jednoznačně vyplývá. Rovněž je vhodné dokládat, že u záloh byl dlužník řádně seznámen s předpisem záloh a že obdržel vyúčtování. Neopomenutelným dokumentem je také předžalobní výzva společně s dokladem o jejím odeslání. Pokud si při přípravě žaloby nejste jisti, jak správně postupovat, pak je vhodné se s touto záležitostí obrátit na advokátní kancelář, která se problematikou SVJ a bytových družstev zabývá a která Vás provede přípravou žaloby a kompletací všech potřebných důkazů.

Speciálně pro družstva – otázka vyloučení člena při neplacení
Podle § 614 zákona o obchodních korporacích může být člen z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. V případě bytového družstva jsou zvlášť upraveny důvody pro vyloučení „bydlících“ členů, tedy těch, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu. Tyto členy lze v souladu s § 734 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyloučit jen z důvodu (i) hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájmu nebo (ii) pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo osobě bydlící v domě, kde je nájemcův byt nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. Důvody pro vyloučení „bydlících“ členů jsou tedy obdobné jako důvody výpovědi nájmu bytu, kterou vyloučení člena s ohledem na § 734 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nahrazuje. Judikatura soudů dovodila, že takovým porušením povinnosti může být i opakované neplacení nájemného. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být členovi písemně oznámeno. Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 22.10.2014, sp. zn. 29 Cdo 1155/2013 zabýval otázkou, co vše musí být v takovém oznámení uvedeno. Nejvyšší soud uvedl, že oznámení musí obsahovat alespoň identifikaci vylučovaného člena, výrok o vyloučení člena, specifikaci skutku, pro který byl člen vyloučen a poučení o tom, že člen má právo podat proti rozhodnutí o vyloučení odvolání k členské schůzi družstva. Pokud je důvodem pro vyloučení neplacení nájemného, popř. úhrad spojených s užíváním bytu, musí oznámení obsahovat i přesnou specifikaci dluhu, období, za které dluh vznikl a výši dlužné částky. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty k podání námitek nebo dnem, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí podaných námitek. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha, ve které se členovi poskytne lhůta k ukončení porušování jeho povinnost a odstranění následků tohoto porušení v délce nejméně 30 dnů. Výjimku představuje situace, kdy porušení povinnosti člena mělo neodstranitelné následky. Pak rozhodnutí o vyloučení výstraha předcházet nemusí. Až poté následuje samotné rozhodnutí o vyloučení, které musí být vydáno v subjektivní lhůtě 6 měsíců od dne, kdy se družstvo o důvodu vyloučení dozvědělo, nejpozději však v objektivní lhůtě 1 roku ode dne, kdy tento důvod nastal. Po vydání rozhodnutí má vylučovaný člen 30 dnů k podání námitek k členské schůzi a teprve marným uplynutím této lhůty nebo doručením rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek členství zaniká.

Rádi Vám s vymáháním pohledávek za členy pomůžeme na http://www.svjpravnik.cz/vymahani-dluznych-castek.php


SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt