• Přes 2500 spokojených zákazníků
  • Více jak 10 právních specialistů na SVJ a BD
  • Úspěšnost ve sporech přes 93%

Obecné právní poradenství ve věcech BD a SVJ

Mnoho SVJ a BD řeší stejné problémy, respektive problémy, které spadají pod některou ze služeb uvedených níže. Pokud máte právní problém, který není na našem webu výslovně uveden, rádi Vám s ním pomůžeme - stačí vyplnit formulář, nebo nám napsat mail či zavolat. Často tuto kategorii služeb využívají členové SVJ a BD k žalobám na neplatnost usnesení SVJ, při sporech o vyloučení z družstva nebo při sousedských sporech. SVJ a BD pak tuto službu využívají, když chtějí vědět, zda je jejich postup v souladu se zákonem, když hledají zastoupení v soudních sporech, ale i pro jakoukoliv jinou právní a účetní problematiku.

Více informací

Založení SVJ na klíč

Založíme Vám SVJ na klíč. Cena založení obsahuje vytvoření stanov a dalších dokumentů, potřebných pro zápis SVJ do rejstříku, zorganizování ustavujícího shromáždění.

od 9.990,- Kč

Právní audit SVJ a družstev

Právní audit je podkladem pro osobní majetkovou odpovědnost nově nastupujícího výboru nebo člena výboru. Provedeme komplexní právní audit dokumentace SVJ nebo BD a zjistíme, zda má SVJ či BD z hlediska právních předpisů řádně splněny všechny povinnosti a zda na nový výbor nečekají "kostlivci ve skříni".

Poptávka

Změny v obchodním rejstříku

Zařídíme zápis nebo změnu zápisu jakéhokoli údaje v rejstříku pro Vaše SVJ nebo bytové družstvo a kompletně vypracujeme podklady jako čestná prohlášení atd.

od 500,- Kč

Vymáhání dlužných částek

Pomůžeme Vám s vymáháním dlužných částek na poplatcích za správu a zálohách na služby. Vypracujeme předžalobní výzvu a budeme Vás zastupovat v případném řízení.

od 2.500,- Kč

Likvidace bytového družstva

Zabezpečíme likvidaci Vašeho družstva, včetně vypracování prohlášení vlastníka, smluv o převodu jednotek, podání návrhů na obchodní rejstřík a založení společenství vlastníků.

Poptávka

Profesionální předseda

Výkon funkce profesionálního předsedy pro Vaše SVJ či BD.

Poptávka

SVJprávník na rok

Služby právníka – specialisty na bytové právo – pro SVJ či bytové družstvo po celý rok. Právník, který je družstvu nebo SVJ dostupný po celý rok, se kterým mohou konzultovat veškeré problémy a kdykoliv se na něj obrátit. Právník, který je v podstatě stínovým členem výboru.

Více informací

Servis pro obce a města

Poskytujeme servis obcím, městům a jednotlivým městským částem při privatizaci bytového fondu a jeho správě. Jednak připravujeme privatizace bytových domů a větších majetkových celků na klíč, jednak pomáháme veřejnoprávním subjektům se správou nemovitého majetku.

Více informací

Evidence skutečných majitelů BD, SVJ

Posoudíme, zda je třeba zapsat Vaše BD nebo SVJ do evidence skutečných majitelů, vypracujeme Vám návrh na zápis a připravíme veškeré potřebné dokumenty.

1.800,- Kč

Právní stanovisko

Vypracování právního stanoviska ve věci bytového práva. Typicky zpracováváme stanoviska, zda jsou balkony/lodžie společnou částí, zda je rozhodnutí SVJ v souladu se zákonem, zda jedná statutár v souladu s péčí řádného hospodáře, ale i pro jakoukoliv jinou právní a účetní problematiku.

Více informací

Kontrola a příprava smluv

Připravíme nebo zkontrolujeme Vaše nájemní smlouvy, pracovní smlouvy nebo smlouvy s dodavateli, například při zateplení budovy, instalaci výtahu, případně jiné smlouvy, uzavírané mezi SVJ nebo BD a třetími osobami.

Více informací

Prohlášení vlastníka budovy

Připravíme nebo zrevidujeme prohlášení o rozdělení práva k domu a vymezení jednotek v domě.

Více informací

Smlouva o výstavbě bytů ve stávajícím domě

Připravíme či zrevidujeme smlouvu o výstavbě - nejčastěji se to týká půdních vestaveb či nástaveb.

Více informací

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví bytového domu

Připravíme či zrevidujeme dohodu, kterou se ruší a vypořádává původní spoluvlastnictví domu a mění se na vlastnictví jednotlivých jednotek.

Více informací

Převody bytů do "osobního vlastnictví"

Zajišťujeme služby spojené s převodem bytů do osobního vlastnictví „od A až do Z“. Tedy jak vypracování prohlášení vlastníka, tak jednotlivé smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Tato služba se týká již existujících jednotek i jednotek rozestavěných (dosud nezkolaudovaných).

Více informací

GDPR

Připravíme Vaše SVJ na GDPR, provedeme audit současného stavu nakládání s osobními údaji a vytvoříme Vám na míru dokumenty, vyhovující GDPR.

Od 3.500,- Kč

Přepracování stanov a tvorba nových

Vytvoříme nové nebo upravíme na míru podle Vašich představ stávající stanovy pro Vaše SVJ nebo bytové družstvo dle právní úpravy platné od 1. 1. 2014.

od 5.200,- Kč

Tvorba domovního řádu SVJ a BD

Kompletně připravíme nebo upravíme na míru podle Vašich individuálních představ a zadaných požadavků domovní řád nebo jednací řád pro Vaše SVJ nebo bytové družstvo.

od 2.300,- Kč

Skrutátor

Na shromáždění nebo členské schůzi zajistíme řádný zápis a právní dozor.

od 2.300,- Kč
Nejnovější články

Vymáhání pohledávek soudní cestou – nejčastější chyby výborů a představenstev

Jaké jsou nejčastější chyby statutárních orgánů a správcovských firem, které mohou značně zkomplikovat a prodražit zastupování v soudním řízení? Níže přinášíme přímo z praxe přehled nejčastějších situací, které se musí před podáním žaloby řešit.

Zaúčtování přijatých plateb v rozporu se zákonem
Při vymáhání pohledávek soudní cestou se zpravidla setkáváme s tím, že klient sice správně určí výši dluhu (na jistině), která se má zažalovat, ale nesprávně označí konkrétní měsíce, za které dlužník dluží. Tento problém totiž vzniká vždy v situaci, kdy dlužník hradí nepravidelně, například vynechá několik měsíců a pak opět něco uhradí, nebo v situaci, kdy hradí částku neodpovídající předepsané měsíční platbě. Účetní spravující záležitosti SVJ nebo bytového družstva totiž zpravidla zaúčtují přijatou platbu automaticky na měsíc, ve kterém byla přijata. Takový postup je však často nesprávný a je v rozporu s ustanoveními zákona. Takové zaúčtování přijaté platby má následně i vliv na nesprávný výpočet sankcí, které jsou počítány za špatné období. V takových případech je často potřeba před podáním žaloby provést opravy účetnictví a vyjasnit si s klientem, jaký je tedy tzv. právní důvod žaloby (tj. za jaký měsíc se má žalovat na zaplacení).
V daném případě se aplikují ustanovení §§ 1932, 1933 občanského zákoníku, která upravují, jak správně postupovat při započítávání plateb. Zákon nám zde předepisuje, že nejprve je potřeba zkoumat, zda dlužník sám při placení neurčil, na který dluh platí (běžně například tím, že zadá variabilní symbol příslušného měsíce, do zprávy pro příjemce uvede měsíc, za který platí, nebo konkludentně – zaplatí přesnou částku v přesném datu splatnosti). Pokud dlužník nespecifikoval, na který dluh platí, pak se budeme zabývat tím, zda věřitel vyzval dříve dlužníka k plnění nějakého konkrétního dluhu.
Pokud však věřitel dlužníka nevyzval a není tedy z chování ani jedné ze stran zřejmé, na který dlužný měsíc je platba hrazena, nebo věřitel vyzval k plnění více dluhů, bude se platba započítávat nejdříve na příslušenství (tj. sankční poplatky) a až následně na jistinu (tj. na dluh ve výši odpovídající předepsané platbě). Postupovat se bude postupně od příslušenství a jistiny, které jsou nejstarší (jinými slovy nejdříve splatné měsíce), až se dobereme k těm nejmladším. To tedy znamená, že pokud dlužník dluží za měsíc leden a únor a zaplatí až v březnu, pak platbu přijatou v březnu započítáme nejprve na lednové příslušenství, následně na lednovou jistinu, pak teprve na únorové příslušenství a následně na únorovou jistinu. Často se však stává, že přijatá nízká platba sotva pokryje lednové sankce. Každopádně z uvedeného vyplývá, že platbu přijatou v březnu nelze bez dalšího zkoumání automaticky započítat na březen. Výsledkem takového započítávání plateb pak je, že jakkoli SVJ přijalo platbu v březnu, tak tato měla být správně použita na úhradu lednového dluhu a žaloba pak musí znít na zaplacení dluhu za měsíc únor a březen (a nikoli za leden a únor s tím, že březen je uhrazen). S tím následně souvisí i otázka vyčíslení sankčních poplatků, které mají být namísto vyčíslení za leden a únor správně vyčísleny za únor a březen.

Směšování dluhu za nedoplatky z vyúčtování s nedoplatky na zálohách
Dalším problémem, který je často matoucí pro samotný soud při provádění důkazů, je předkládání tzv. průběžného vyúčtování záloh v daném roce, tj. vyúčtování provedené během kalendářního roku, ze kterého je po jednotlivých měsících patrné, jaký byl předpis a kolik bylo uhrazeno na každý měsíc. Na takových průběžných vyúčtováních záloh se totiž často objevuje řádek „nultý měsíc“, ve kterém je uveden dluh z předešlých let. Tedy již na začátku kalendářního roku je na průběžném vyúčtování uveden dluh sečtený z minulých let (tj. neuhrazená řádná vyúčtování za předešlé roky). Takto koncipované průběžné vyúčtování záloh sice není v rozporu s právními předpisy, nicméně je pro účastníky řízení i samotný soud často matoucí a zkreslující. Žádný měsíc nula v zálohách totiž neexistuje a nelze do průběžného vyúčtování záloh pro daný rok míchat jakákoli splatná řádná vyúčtování z minulých let. Chceme-li tedy žalovat nedoplatky na zálohách vzniklé v právě probíhajícím roce, tak je soudu potřeba předložit přehled záloh pro daný rok, který začíná měsícem lednem a není do takového přehledu nijak zahrnut dluh z vyúčtování minulých let (tj. není žádný měsíc nula).
Pokud tedy například vlastník dluží za řádné vyúčtování z roku 2017, které bylo splatné v průběhu roku 2018, a dále v roce 2018 dluží zálohy za leden a únor, tak je vhodné předložit soudu jednak vyúčtování za rok 2017 s celkovým dluhem za rok 2017 a dále průběžné vyúčtování záloh v roce 2018, kde budou uvedeny cifry pouze týkající se těchto měsíců a nebude tam žádný měsíc nula vztahující se k roku 2017.

Nerespektování lhůt pro vyúčtování a splatnost
S výše uvedeným bodem souvisí i nešvar účetních SVJ, kteří nerespektují zákon či stanovy, co se určení splatnosti nedoplatku týká. V praxi dochází k tomu, že účetní používá jeden vzor vyúčtování s jednou určenou splatností, ačkoli stanovy hovoří o splatnosti jinak. Vždy tedy musíme před podáním žaloby ověřit, zda nemá SVJ ve stanovách stanovenou splatnost vyúčtování jinak, než jak je uvedena na vyúčtování. Jedině důkladnou kontrolou se vyhneme tomu, že bychom snad žalovali dlužníka, který ve skutečnosti dlužníkem dle stanov vůbec není. Příkladem může být, že účetní na vyúčtování daného roku uvede „uhraďte do 30 dní od obdržení“, ačkoli ve stanovách je například lhůta do konce měsíce června příslušného roku.

Neformální posouvání splatnosti
Velmi častým, ale také neodůvodněným a neoprávněným jevem, s nímž se setkáváme, je posouvání splatnosti dluhu. Některá SVJ ve svých upomínkách často uvádí prostou větu „dluh uhraďte do (nějakého data)“ nebo v upomínce přímo explicitně stanoví „náhradní termín splatnosti“ nebo „nový termín splatnosti“. Takové znění rozhodně není správným řešením, neboť tím často dochází k posouvání splatnosti dluhu. Při následném soudním vymáhání dluhu je pak složitější prokazovat, kdy se stal dluh splatným a zda nedošlo k posunu splatnosti – tedy od kdy je osoba v prodlení, jaká bude sankce, od kdy počítat úroky z prodlení a podobně. Dlužníci pak totiž často v rámci řízení přijdou s takovouto písemnou upomínkou k soudu a tvrdí, že z ní vyplývá, že došlo k dohodě na pozdějším datu splatnosti. Pak je takto nepřesně formulovaná upomínka další komplikací v rámci řízení. Vhodnou dikcí do upomínky tedy například je „váš nedoplatek je po splatnosti ode dne (uveďte datum) a žádáme Vás o bezodkladnou úhradu, jinak bude po dni (uveďte datum) podána žaloba k soudu“.


Rádi Vám s vymáháním pohledávek za členy pomůžeme na http://www.svjpravnik.cz/vymahani-dluznych-castek.php
SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt